Reglement

Her finder du en samling af alle relevante regler for Nybrogård Kollegiet. I det følgende vil der kort blive redegjort for hvilket anvendelsesområde hver af regelsamlingerne har og hvilken relation de har til hinanden.

Som beboer på kollegiet vil det især være følgende regelsæt, der har relevans:

Er du derimod interesseret i at engagere dig i kollegiets beboerråd eller bestyrelse vil du finde hele regelsamlingen relevant.

Hent de enkelte regelsæt ved at klikke på deres understregede titel herunder.


Ordensreglementet

Der er regler på kollegiet vedrørende hvilke hensyn, der skal tages til såvel bygningerne som medbeboerne. Det betyder, at man ikke kan støje og rode, så det er til gene for ens medbeboere. Overtrædes reglementet kan det medføre at kollegiets klagenævn må melde sig, hvilket i værste fald kan medføre at man via administrationen noteres for en klage. Opnås mere end to klager inden for 12 måneder vil ens lejemål potentielt kunne opsiges. Ordensreglementet findes også i en engelsk udgave, som kan findes Her

I denne er reglerne for beboelse af en kollegiebolig udstukket. Der er angivet hvilke krav der stilles til en beboer for at kunne forblive beboer på kollegiet, så som at skulle være studieaktiv, at studiets normering ikke overskrides med mere end ét år fra indflytning m.m.

Beboerrådets forretningsorden

Kollegiet har nedsat et beboerråd i henhold til Organisationsbekendtgørelsen. Beboerrådet har udfærdiget en forretningsorden til styring af beboerrådets aktiviteter. Heri er der udfærdiget retningslinier for valg af beboerrådsmedlemmer, for afholdelse af beboerrådsmøder samt regler for varetagelse af kollegiets faste poster såsom fremlejesekretariatet, informationsgruppen og sekretariatsgruppen.

Vedtægter for kollegianerforeningen NYK

Kollegianerne har oprettet en forening, som alle nyindflyttere automatisk bliver medlem af. Medlemmerne betaler et månedligt kontingent til foreningen. Foreningen og medlemskontingenter administreres af beboerrådet, der bevilliger penge til projekter og faciliteter primært igennem foreningens klubber. Derudover dækker kontingentet udgifter til aflønning af Nybrotidende, sekretær og kasserer. Vedtægterne indeholder regler for afholdelse af generalforsamling og for administration af foreningens midler.

Kollegiets vedtægter

Her står retningslinier for ejerforhold vedrørende bygningen og grunden, hvordan kollegiet tegnes og hvordan kollegiet ledes af bestyrelsen.

Organisationsbekendtgørelsen

I kraft af at Nybrogård kollegiet er en selvejende institution er organisationen af kollegiet styret af Organisationsbekendtgørelsen. Den foreskriver at kollegiet skal repræsenteres ved en bestyrelse, at beboerne skal indkaldes til beboermøder 2 gange om året, hvor de bl.a. skal tage stilling til eventuelle forbedringer, huslejestigninger og regnskabsgodkendelse. Endvidere kan beboerne via et beboerråd få indflydelse på vedligeholdelse og pasning af kollegiet samt husordenen.